Firefox – przejmij Sieć!

Firefox zdo­był sobie wielu zwo­len­ników dzięki pros­tocie i lek­kości swo­jego inter­fejsu. Jego wygląd nie różni się zna­cząco od Inter­net Explo­rera 7, a mimo to kryje w sobie wiele no­winek i przydatnych fun­kcji.

Firefox ma najłatwiejszy sposób dodawania stron do ulubionych — wystarczy tylko kliknąć gwiazdkę w pasku adresu (i tyle! Nie zadaje żadnych głupich pytań). Automatycznie orga­nizu­je zakładki w foldery „Najczęściej odwiedzane” i „Ostatnio dodane”.

Posiada ol­brzymie moż­li­wości kon­fi­gu­racji i dzięki set­kom roz­sze­rzeń można go wzbo­gacić o fun­kcje nie­spoty­kane w żad­nych innych przeg­lą­darkach.

Firefox jest darmową przeglądarką open-source. Stworzony został przez grono entuz­jastów z całego świa­ta. Jego licen­cja pozwala każ­demu używać go bez ograniczeń zarówno w domu jak i firmie.

Instalacja

Instalacja jest prosta i nie różni się szczególnie od instalacji innych programów.

  1. Pobierz Firefoksa w wersji pol­skiej.
  2. Zapisz plik, na przykład na Pulpit.
  3. Otwórz ściągnięty plik podwójnym klik­nięciem.
  4. Podczas instalacji wystarczy potwier­dzać kolejne kroki klikając Dalej.

Co dalej?

Firefox pozwala na zmianę wyglądu poprzez insta­lację motywów oraz wzboga­canie jego funkcji za pomocą wielu goto­wych roz­szerzeń.

Przeglądarka ta tworzy komplet wraz z klientem poczty i grup dys­kusyj­nych Thunder­bird. Jest to program równie wysokiej jakości i równie bez­pieczny jak Firefox. Warto zapo­znać się z jego możli­woś­ciami i zains­talować.

Firefox zyskał tak duże poparcie, że nawet Google ma specjalną stronę dla niego.

Po więcej informacji zapraszamy na firefox.pl oraz na polskie forum Firefoksa.

BrowseHappy.pl«