Którą przeglądarkę wybrać?

Wy­bierz przeg­lą­darkę dla sie­bie

Na rynku poza Inter­net Explo­rerem jest bar­dzo wiele przeg­lą­da­rek i nie­łatwo wyb­rać z nich naj­lep­szą. My pro­ponu­jemy nowo­czes­ne przeg­lą­dar­ki, które dają sze­reg no­wych możli­wości i zapew­niają wy­soki po­ziom bez­pie­czeń­stwa.

Uwaga: Nie­które inne (nie polecane przez nas) przeg­lądar­ki są tylko roz­sze­rze­nia­mi/na­k­ład­kami na Inter­net Explo­rera, przez co dzie­dzi­czą one po nim prob­lemy z bez­pie­czeń­stwemniską ja­koś­cią wyś­wiet­lania stron. Tyczy się to m.in.: Avant Brow­ser, Crazy Brow­ser, MyIE2/Max­thon, Net­captor, Slim Brow­ser.


Następna strona»

BrowseHappy.pl«